By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation and analyze site usage. View our Privacy Policy for more information.

Privacyverklaring

Privacy- en cookieverklaring Fundamentals Academy B.V.

Fundamentals Academy B.V., heeft hieronder weergegeven hoe het met jouw persoonsgegevens omgaat. Dit wordt uiteraard zozorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk gedaan.

Fundamentals Academy B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers metbetrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wijdaarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan en de mogelijkhedenvoor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kan je terecht op de website van de Autoriteitpersoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Totdat je op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerdeanalytische cookies en/of tracking cookies op je computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van dezewebsite accepteer je de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Definities

1. Website (hierna ook “De website”): http://www.wearefundamentals.com, op dit moment zijn ook nog de websites www.fundamentalsacademy.nl en www.fundamentalsagency.nl actief, deze websites linken door naar de www.wearefundamentals.com website.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “Fundamentals”): Fundamentals Academy B.V, waaronder ook Fundamentals Academy en Fundamentals Agency valt, gevestigd aan de de Metiuslaan 5, 5612NN te Eindhoven, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68441061.

1. Over Fundamentals

Heb je vragen of wil je een verzoek indienen? Je kan via onderstaande gegevens contact met ons opnemen:team@fundamentalsacademy.nl

2. Persoonsgegevens

Fundamentals verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je:

a) Voor- en achternaam contactpersoon;
b) Nationaliteit
c) Geboortedatum
d) Hoogst genoten opleiding
e) Bedrijfsnaam, KVK-nummer, functie binnen organisatief) Adresgegevens van organisatie;
g) Vestigingsadres en postadres;
h) Contactgegevens, zoals e-mailadres en/of telefoonnummer
i) Website van het bedrijf

3. Hoe komt Fundamentals aan jouw persoonsgegevens?

Fundamentals heeft bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen of in openbare registers, zoals het handelsregister van deKvK of andere openbare bronnen verkregen (bijvoorbeeld social media).

4. Doeleinden & grondslagen

Om deze redenen verwerkt Fundamentals de persoonsgegevens:
Fundamentals verwerkt persoonsgegevens alleen wanneer zij dat volgens de AVG en UAVG mag en voor de doeleinden die zij hieronderheeft beschreven.

Contact
Heb je contact met Fundamentals opgenomen, per telefoon, e-mail, ons contactformulier of social media, dan heeft Fundamentals van jou gegevens ontvangen. Deze verwerkt Fundamentals om te kunnen reageren op jouw bericht aan Fundamentals. Daarnaast zijn de gegevens nodig om intern contact te kunnen houden (bijvoorbeeld contact tussen opdrachtnemers die samenwerken) en om de klant in contact te brengen met de opdrachtnemer. De grondslagen voor deze dit doel zijn toestemming van jou als (toekomstige) klant en ter uitvoering van de overeenkomst.

Heb je contact opgenomen via social media, dan kan dat via het persoonlijke account van Jens Gijbels zijn geweest. Er is dan sprake van privé of huiselijk gebruik. In alle andere gevallen verwerkt en bewaart Fundamentals de gegevens vijf (5) jaar, om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer we voor het laatst contact hebben gehad, waar dat over is gegaan en hoe je toen reageerde. Het is in het gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat Fundamentals je beter kan helpen en beter prioriteiten kunnen stellen.

Offertes
Vraag je bij Fundamentals een offerte op, dan verwerkt Fundamentals je bedrijfs- en persoonsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. Fundamentals bewaart offertes acht (8) jaar. Het is namelijk de wettelijke administratieplicht om aan te kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is gegaan. Daarnaast bewaart Fundamentals de offertes graag zelf, om te kunnen zien of je al eerder bij Fundamentals een offerte hebt gevraagd en wat de inhoud daarvan was. De grondslag van dit doel is de wettelijke verplichting.

Overeenkomst
Behalve om offertes, overeenkomsten en facturen te kunnen sturen heeft Fundamentals soms je gegevens nodig om de overeenkomst zelf uit te kunnen voeren en heeft Fundamentals gegevens nodig voor het dossier, bijvoorbeeld bedrijfsgegevens van jou als ZZP’er. Daarnaast werkt Fundamentals met Overeenkomsten van Opdrachten tussen Fundamentals en de Opdrachtnemers. Om deze overeenkomsten te kunnen opstellen en (laten) uitvoeren, is het nodig om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Deze gegevens verwerkt Fundamentals dan in elk geval gedurende de overeenkomst en zolang de verjaringstermijn niet is verstreken. De grondslagen van dit doel zijn het uitvoeren van de overeenkomst en toestemming.

Facturatie
Als je Fundamentals een opdracht hebt gegeven, dan verwerkt Fundamentals de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen en de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Bij betaling van een van jouw facturen aan Fundamentals, zal Fundamentals bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Fundamentals bewaart offertes, facturen en betaalgegevens acht (8) jaar. De grondslagen van dit doel zijn wettelijke verplichting (boekhouding) en het uitvoeren van de overeenkomst.

Gerechtvaardigd belang
In sommige van bovenstaande gevallen heeft Fundamentals een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. Fundamentals heeft haar belang, bijvoorbeeld het belang om haar eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, maar ook het monitoren van(toekomstige) opdrachtnemers, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan Fundamentals de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerkt. Fundamentals zal daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om haar doel te bereiken en haar gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

5. Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens

Fundamentals deelt jouw gegevens met de volgende derden, waaronder haar verwerkers:
- Google (Drive)
- Whatsapp
- Notion
- Hosting van de website (hostnet)
- E-mailbox (hostnet)
- Boekhouder (Exact)
- Strikingly
- Webflow

Doorgifte derde landen
Fundamentals probeert persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomt Fundamentals er misschien niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land. Met alle verwerkers, binnen en buiten de EER, is een verwerkers overeenkomst gesloten.

Fundamentals informeert je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoons gegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via team@fundamentalsacademy.nl.

Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens Fundamentals van je verwerkt en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht Fundamentals te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, Fundamentals jouw persoonsgegevens niet meer nodig heeft of in afwachting vaneen beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zal Fundamentals jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Fundamentals in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Heeft Fundamentals je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming teallen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heb je klachten over hoe Fundamentals met jouw persoonsgegevens omgaat? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de AutoriteitPersoonsgegevens.

Verwerking
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteitenpersoonsgegevens nodig hebben die Fundamentals heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Als bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

6. Beveiliging persoonsgegevens

Fundamentals heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verliesof andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens dieFundamentals verwerkt.

Social media
Fundamentals wil het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van haar website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.
- Instagram
- LinkedIn

7. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van websites worden vaak cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar de website van Fundamentals teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].Fundamentals gebruikt op dit moment beperkt cookies op de website, waarvoor je bij het eerste bezoek kunt aangeven of je daarmee akkoord bent.

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Links
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

8. De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien Fundamentals niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten of diensten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Je zal deze website en de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

9. Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan Fundamentals op ieder moment:
- de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website;
- alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette;
- de website tijdelijk niet beschikbaar hebben om updates uit te kunnen voeren.

Fundamentals is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop je verbinding zoekt met de website is je eigen verantwoordelijkheid. Je dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om je apparatuur en je gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Je bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die je op internet raadpleegt.

Fundamentals is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen je worden gevoerd:
- vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
- vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacyverklaring.

Fundamentals is niet verantwoordelijk voor enige schade die je zelf oploopt, dan wel derden of jouw apparatuur oplopen als gevolg van jouw verbinding met of het gebruik van de website. Je zal je onthouden van iedere actie tegen Fundamentals als gevolg hiervan.

Indien Fundamentals betrokken raakt bij een geschil als gevolg van jouw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij daardoor lijdt en nog zal lijden op jou te verhalen.

10. Wijzigingen

Het kan zijn dat Fundamentals haar privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat zij een andere werkwijze is gaan hanteren.Fundamentals zal de nieuwe privacyverklaring altijd op haar website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zalFundamentals de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

11. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van Fundamentals is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen over deze voorwaarden, met uitzondering van wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

12. Contact

Voor vragen, dienstinformatie of informatie over de website zelf, kan je je richten tot ons via team@fundamentalsacademy.nl

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 1 januari 2021 tot 31 december 2022.

Join our newsletter to stay up to date on Fundamentals Academy
By subscribing you agree to with our Privacy Policy and provide consent to receive updates from our company.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Website by Xavier Lim & Mark Kingma